Mirror of HackMD with some custom changes
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 

105 lines
4.3 KiB

 1. {
 2. "Collaborative markdown notes": "Notes col·laboratives a Markdown",
 3. "Realtime collaborative markdown notes on all platforms.": "Notes col·laboratives a Markdown per a totes les plataformes.",
 4. "Best way to write and share your knowledge in markdown.": "La millor forma d'escriure i compartir el teu coneixement a Markdown.",
 5. "Intro": "Introducció",
 6. "History": "Història",
 7. "New guest note": "Nova nota com a convidat",
 8. "Collaborate with URL": "Col·laborar a través de URL",
 9. "Support charts and MathJax": "Soport per a gràfics i MathJax",
 10. "Support slide mode": "Soport per a diapositives",
 11. "Sign In": "Entrar",
 12. "Below is the history from browser": "A continuació es mostra l'historial del navegador",
 13. "Welcome!": "Benvingut!",
 14. "New note": "Nova nota",
 15. "or": "o",
 16. "Sign Out": "Sortir",
 17. "Explore all features": "Explorar totes les funcions",
 18. "Select tags...": "Seleccionar etiquetes...",
 19. "Search keyword...": "Buscar paraules clau...",
 20. "Sort by title": "Ordenar per títol",
 21. "Title": "Títol",
 22. "Sort by time": "Ordenar per hora",
 23. "Time": "Tiempo",
 24. "Export history": "Exportar historial",
 25. "Import history": "Importar historial",
 26. "Clear history": "Borrar historial",
 27. "Refresh history": "Actualitzar historial",
 28. "No history": "Cap historial",
 29. "Import from browser": "Importar del navegador",
 30. "Releases": "Versions",
 31. "Are you sure?": "Estas segur?",
 32. "Cancel": "Cancel·lar",
 33. "Yes, do it!": "Si, fes-ho!",
 34. "Choose method": "Triar mètode",
 35. "Sign in via %s": "Entrar a través de %s",
 36. "New": "Nou",
 37. "Publish": "Publicar",
 38. "Extra": "Extra",
 39. "Revision": "Revisió",
 40. "Slide Mode": "Mode presentació",
 41. "Export": "Exportar",
 42. "Import": "Importar",
 43. "Clipboard": "Portapapers",
 44. "Download": "Descarregar",
 45. "Raw HTML": "HTML pur",
 46. "Edit": "Editar",
 47. "View": "Veure",
 48. "Both": "Ambdós",
 49. "Help": "Ajuda",
 50. "Upload Image": "Pujar imatge",
 51. "Menu": "Menú",
 52. "This page need refresh": "Aquesta pàgina necessita ser refrescada",
 53. "You have an incompatible client version.": "Tens una versió del client incompatible.",
 54. "Refresh to update.": "Refrescar per actualitzar",
 55. "New version available!": "Nova versió disponible!",
 56. "See releases notes here": "Veure les notes de publicació aquí",
 57. "Refresh to enjoy new features.": "Actualitzar per fer servir les noves funcions.",
 58. "Your user state has changed.": "L'estat del teu usuari ha canviat.",
 59. "Refresh to load new user state.": "Refrescar per actualitzar l'estat del teu usuari.",
 60. "Refresh": "Refrescar",
 61. "Contacts": "Contactes",
 62. "Report an issue": "Reportar un problema",
 63. "Send us email": "Enviar-nos un email",
 64. "Documents": "Documents",
 65. "Features": "Funcions",
 66. "YAML Metadata": "Metadades de YAML",
 67. "Slide Example": "Exemple de diapositiva",
 68. "Cheatsheet": "Ajudamemories",
 69. "Example": "Exemple",
 70. "Syntax": "Sintaxis",
 71. "Header": "Capçelera",
 72. "Unordered List": "Llista desordenada",
 73. "Ordered List": "Llista ordenada",
 74. "Todo List": "Llista de tasques",
 75. "Blockquote": "Bloc de cita",
 76. "Bold font": "Font negreta",
 77. "Italics font": "Font itàlica",
 78. "Strikethrough": "Ratllat",
 79. "Inserted text": "Text subrallat",
 80. "Marked text": "Text marcat",
 81. "Link": "Enllaç",
 82. "Image": "Imatge",
 83. "Code": "Codi",
 84. "Externals": "Externs",
 85. "This is a alert area.": "Això és una àrea d'alerta.",
 86. "Revert": "Revertir",
 87. "Import from clipboard": "Importar del portapapers",
 88. "Paste your markdown or webpage here...": "Enganxa la teva markdown o pàgina web aquí...",
 89. "Clear": "Netejar",
 90. "This note is locked": "Aquesta nota està bloquejada",
 91. "Sorry, only owner can edit this note.": "Perdona, només l'amo pot editar aquesta nota.",
 92. "OK": "OK",
 93. "Reach the limit": "Ha arribat al límit",
 94. "Sorry, you've reached the max length this note can be.": "Perdona, ha arribat a la longitut màxima que pot tenir aquesta nota.",
 95. "Please reduce the content or divide it to more notes, thank you!": "Siusplau, redueix el contingut o divideix-la en més notes, gràcies!",
 96. "Import from Gist": "Importar d'un Gist",
 97. "Paste your gist url here...": "Enganxa l'URL del teu Gist aquí...",
 98. "Import from Snippet": "Importar d'Snippet",
 99. "Select From Available Projects": "Triar d'un projecte disponsible",
 100. "Select From Available Snippets": "Triar d'un Snippet disponible",
 101. "OR": "O",
 102. "Export to Snippet": "Exportar a Snippet",
 103. "Select Visibility Level": "Triar el nivell de visibilitat"
 104. }